خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

موجوديت فساد، توزيع روند زمين به عودت کنندگان را به تاخير انداخته است

مهاجرين

آرشيف

فيچرها

آرشيف

موجوديت فساد، توزيع روند زمين به عودت کنندگان را به تاخير انداخته است

Apr 30, 2017 - 20:33

کابل (پژواک،١٠ثور٩٦): برخى خانواده هایى که طى چندسال گذشته به کشور برگشته اند مى گويند که اسناد زمين را از سوى حکومت دريافت کرده اند؛ اما تاکنون نه زمين را به دست آورده و نه هم تسهيلات ديگر برای شان فراهم شده است.

با سقوط رژيم طالبان مسلح و روى کار شدن حکومت حامد کرزى، روند برگشت مهاجرين از کشورهاى همسايه و کشورهاى ديگر آغاز شد.

به اساس معلومات وزارت مهاجرين وعودت کنندگان و کميشنرى عالى مهاجرين ملل متحد، طى ١٥سال گذشته بيشتر از١٥ ميليون مهاجر افغان به کشور برگشته اند.

اکثر برگشت کنندگان، از اثر ناامنى ها به مناطق شان رفته نمى توانند و در مناطق مصوون ديگر زندگى مى کنند.

حکومت افغانستان، به ده ها هزارعودت کننده، اسناد زمين را توزيع نموده و همچنان در ساحات مختلف براى آنها شهرک ها را اعمارنموده است؛ اما عودت کنندگان شکايت مى کنند که تا حال براى شان زمين توزيع نشده و تسهيلات ابتدايى زندگى هم درشهرک ها براى شان فراهم نگردیده است.

ازجانب ديگر، غاصبين در برخى ولايات زمين ها و شهرک هاى اختصاص یافته براى عودت کنندگان  را نيز غصب نموده اند.

به اساس معلومات به دست آمدۀ پژواک، غاصبين صرف درولايت ننگرهار ٢هزارنمرۀ رهايشى عودت کنندگان را غصب نموده، تنها ١٢ هزارخانواده نمرات رهايشى را دريافت کرده و ١٦٠ هزارخانواده هنوز هم براى حصول نمرات رهايشى، به رياست مهاجرين رفت و آمد مى کنند.

همچنان درشهرک هاى عودت کنندگان، خانواده هایى که فاقد اسناد زمين استند، خانه اعمارکرده و زندگى مى کنند.

شکايات عودت کنندگان

درمقابل رياست مهاجرين وعودت کنندگان، هر روز درفصل گرما و سرماى سوزان، دسته دسته مردم نيازمند به اميد اينکه ازسوى رياست مهاجرين نمرۀ رهايشى را به دست آرد، روز را شام مى کنند.

سبحان الله ٥٠ ساله باشندۀ ولسوالى خوگيانى، چند سال درپاکستان زندگى مى کرد و بخش اعظم زندگى اش را درآن جا سپرى کرده؛ اما سال گذشته به کشور برگشته است.

موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت از زمانيکه به کشور برگشته، به رياست مهاجرين درخواست داده؛ اما هروقت که مراجعه کرده زمان ديگر برايش موعد داده شده، که حدود يکسال از اين روند مى گذرد.

نامبرده افزود افرادى که بعد از وى مراجعه کرده اند؛ در پى سازش با کميشن کاران نمرۀ رهايشى را به دست آورده اند.

محمدگل که براى کسب نمرۀ رهايشى، به نام زنش به رياست مهاجرين درخواست داده بود گفت که از سه ماه بدينسو، هرهفته مراجعه مى کند؛ اما تاکنون تاريخ دقيق توزيع نمره را ازسوى کسى دريافت نکرده است.

موصوف افزود: "اينجا هر روز مى آييم، عريضه را داده ام، هيچ نمى دانم که چه کنم، کسى اجازۀ ورود به داخل دروازه را برايم نمى دهد، صدا مى کنند که دوست فلان شخص چه کس است، وى را اجازه مى دهد؛ اگرنمره را برايم مى دهد و يا نمى دهد برايم اطلاع دهد."

به نام سنځلې يک بيوه که عريضه به دست داشت و مى خواست که براى کسب نمرۀ رهايشى به رياست مهاجرين داخل شود، محافظين دروازه به وى اجازۀ ورود نداد.

موصوف به آژانس پژواک گفت که ازپنج ماه بدينسو، با وى چنين برخورد صورت گرفته است.

ازجانب ديگر، باشندگان شهرک مختص به عودت کنندگان مى گويند که آنها تسهيلات ابتدايى معيشت را دريافت نکرده اند، همچنان دراين شهرک خانواده هاى غيرعودت کننده هم زندگى مى کنند.

سيف الرحمن باشندۀ شهرک شيخ مصرى گفت که مهاجرنشده است؛ اما نمره را از "اول گل" نام که فورمۀ عودت کننده را به دست داشت، خريدارى کرده وذريعۀ آن از رياست مهاجرين اين فورمه را دريافت کرده است.

احمدسيريکتن ازعودت کنندگان که دراين شهرک زندگى مى کند گفت که دراينجا با مشکل آب آشاميدنى و عدم تسهيلات صحى نيز مواجه اند.

نظريات جوامع مدنى

جوامع مدنى مى گويند که عدم قانون حاکميت، موجوديت ادارات متعدد درکميسيون تطبيق شهرک ها و عدم جديت اين کميسيون، باعث شده تا درننگرهارعودت کنندگان، نمرات رهايشى را به وقت معين به دست نيارند.

داکترمحمد حنيف هاشمى نمايندۀ اداره نظارت برشفافيت درننگرهار، به آژانس پژواک گفت که قصد داشت تا دراين ولايت درمورد مشکلات عودت کنندگان به طوراخص توزيع نمرات رهايشى براى آنها سروى انجام دهد؛ اما به سبب مصروفيت هاى مسوولين به انجام اين کار موفق نشد.

موصوف افزود: "ما يک نهاد داشتيم و مصمم بوديم تا درمورد عودت کنندگان سروى را انجام دهيم، يک ماه تلاش ورزيديم تا با رييس، معاون مهاجرين و يا کدام کارمند ديگر گفتگوهاى تيليفونى نماييم؛ اما به سبب مصروفيت هاى شان، به تيليفون ما پاسخ نگفتند."

به اساس معلومات داکترهاشمى، روند توزيع نمرات رهايشى به عودت کنندگان در ننگرهار، خيلى طولانى است و عودت کنندگان به خاطر به دست آوردن يک نمرۀ رهايشى مجبوراند که به چند اداره مراجعه نموده و روزها انتظار بکشند.

نامبرده اين را نيز خاطرنشان کردن که افراد بدون واسطه به آسانى نمرات را دريافت کرده نمى توانند و تقاضا کرد که حاکميت قانون مى تواند جلو غصب زمين هاى شهرک ها را بگيرد و شهرک ها اعمار شوند.

فعاليت ها و پاسخ رياست مهاجرين

رياست امورمهاجرين مى گويد که آنها درننگرهار، براى عودت کنندگان دو شهرک را اعمارکرده، کار دو ساختمان ديگر آن ادامه دارد، که در تمام اين شهرک ها زمينۀ اسکان براى ٤٤ هزارعودت کننده فراهم مى شود.

غلام حيدرفقيرزى رييس امورمهاجرين، به آژانس خبرى پژواک گفت که درشهرک هاى چمتله و شيخ مصرى ١٤هزار نمره رهايشى مطابق نقشه، چند سال پيش افتتاح شده است.

نامبرده گفت که درشهرک شيخ مصرى، به ٦٠٠٠ خانواده نمرات رهايشى توزيع شده  واين شهرک هيچ مشکل ندارد؛ اما شهرک چمتله ٨٠٠٠ نمره دارد که اضافه تراز ٢٠٠٠ نمرۀ آن توسط مردم غصب شده است.

وى درمورد نمره هاى غصب شده گفت: "درآنجا ناامنى است، زمانيکه پوليس را به ولسوالى هاى سرخرود و خوگيانى اعزام مى کنيم، آنها فرارمى کنند، ما که نمرات را به افراد مستحق توزيع کنيم، پس ازآن دوباره به جبر از آنها غصب مى کنند."

نامبرده گفت که ازيکطرف ناامنى و ازجانب ديگر زورگويى، سبب غصب اين زمين ها شده و تا زمانيکه درآنجا پوستۀ امنيتى افراز نشود، اين مشکل حل نخواهد شد.

نامبرده افزود که ١٦٠ هزارعودت کننده براى به دست آوردن نمرات رهايشى به آنها عريضه داده اند؛ آنها صرف به ١٢هزارخانواده نمره توزيع کرده اند؛ اما اين رقم ١٣درصد عودت کنندگان متذکره را احتوا مى کند.

موصوف علاوه کرد: "دراينجا زمين ها کم است، ما هميشه پيشنهاد نموده ايم که بلندمنزل اعمارشود تا اين مشکل رفع گردد."

رييس امورمهاجرين، موجوديت فساد در روند توزيع نمرات رهايشى دراين اداره را نمى پذيرد؛ زيرا ازحدود ٤ سال گذشته بدينسو روند توزيع نمرات ازسوى اين رياست متوقف شده است.

رييس امورمهاجرين گفت دراين رياست هيچ کميشن کار وجود ندارد ودرمقابل رياست هم کدام کميشن کار فعاليت نمى کند؛ اما سال گذشته دو دسته را دستگير نموده اند.

ادارات امنيتى

حضرت حسين مشرقيوال سخنگوى قوماندانى امنيۀ ننگرهار به پژواک گفت که پوليس قوماندانى امنيه، در ولسوالى هاى خوگيانى وسرخرود، هميشه تلاش به خرج داده تا زمين هاى عودت کنندگان را ازچنگال غاصبين نجات دهند.

نامبرده افزود که درپيوند به غصب زمين ها، برخى افراد را نيز دستگيرکرده و به ارگانهاى عدلى وقضايى معرفى کرده اند؛ اما رقم دقيق نزدش موجود نبود.

فعاليت هاى حکومت پيرامون توزيع نمرات براى عودت کنندگان

عطاءالله خوگيانى سخنگوى والى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت که شوراى امنيت براى بيجاشدگان داخلى، بودجه خاص را درنظرگرفته است که به اسرع وقت پول آن به ننگرهارانتقال خواهد يافت و به خانواده هايى توزيع خواهد شد که منازل شان درجنگ ها تخريب شده اند؛ تا منازل شان را دوباره ترميم نموده و درخانه هاى شان جابجا شوند.

نامبرده، دوشهرک فعال و دوشهرک تحت کاربراى عودت کنندگان را از تلاش هاى ادارۀ ولايتى دانسته گفت که دراين عرصه، پلان هاى کارى بيشتر نيز روى دست است.

خوگيانى در مورد نگرانى رياست مهاجرين بر  اينکه برخى از شهرک هاى مهاجرين به علت نا امنى ها از سوى زورمندان غصب شده، گفت که پلان درازمدت استرداد تمامى زمين هاى غصب شده را طرح کرده است.

موصوف در مورد موجوديت کميشن کاران در روند توزيع نمرات معلومات نداشت؛ اما افزود که قبلا بعضى از کميشن کاران و کارمندان رياست را در بخش به دست آوردن مواد، بازداشت نموده اند.

عبدالرحمن شمس رييس امور مهاجرين کابل، به پژواک گفت که به اساس فرمان شمارۀ ١٠٤ رييس جمهور، به خانواده هاى عودت کننده که فورمه هاى کميشنرى عالى ملل متحد( UNHCR)، وزارت مهاجرين و يا هم سازمان بين المللى (IOM ( رابا خود داشته باشند، زمين توزيع مى گردد.

او افزود: "اگر مهاجرين مربوط کابل باشد، رياست مهاجرين کاپى فورم آنها را مى گيرد، آن را با کاپى درخواست به ناحيۀ شهرک و ولسوالى به منظور تصديق معرفى مى کند؛ تا مشخص گردد که اين شخص زمين دارد يا خير؟ اگر مشخص گردد که اين شخص به نام خود و يا نام هاى خانم و برادرش زمين ندارد، به کميسيون پيشنهاد مى کند که به موصوف يک نمره زمين بدهند."

به گفتۀ شمس، زمين هاى شهرک ها، از سوى کميسيونى متشکل از وزارت هاى انکشاف دهات، زراعت و شهرک سازى، شاروالى کابل کميسيون حقوق بشر، رياست مهاجرين و نمايندگان ولايت به افراد مستحق داده مى شود.

رييس مهاجرين ولايت کابل گفت که دو شهرک ويژه براى مهاجرين در کابل ايجاد شده که يکى از آن، در باريک آب قره باغ  و دومى در منطقۀ مموزى ولسوالى بگرامى موقعيت دارد.

به اساس معلومات او، تاکنون به افراد مستحق در شهرک باريک آب، ٩ هزار نمره و در شهرک مموزى ٢٥٠٠نمره زمين توزيع شده است.

رييس امور مهاجرين کابل، ابراز داشت که فعلاً اسناد ٢٠ هزار مهاجر ديگر نيز طى مراحل شده است؛ اما به علت نبود زمين، تاکنون کدام منطقه و زمين در نظر گرفته نشده است.

عدم زمينه سازى شهرک به خدمات عامه، تعليم و تربيۀ اطفال، کلينيک هاى صحى و سيستم منظم حمل و نقل و فاصلۀ زياد با شهر کابل، مشکلاتى است که به گفتۀ شمس مهاجرين با آن مواجه اند.

مسوولين محلى هرات نيز از کمبود زمين براى توزيع مهاجرين شکايت مى کنند.

جاويد نادم رييس مهاجرين ولايت هرات گفت که بيش از ٩ هزار عريضه را دريافت کرده؛ اما فقط به ١٥ هزار مهاجر زمين توزيع شده است.

موصوف به پژواک گفت که يک شهرک نيز به عودت کنندگان در ولايت هرات ساخته است. اين شهرک ١٣ فاز دارد که تمامى امکانات و سهولت ها براى آن در نظر گرفته شده است.

رييس امور مهاجرين هرات افزود که در ده سال گذشته، توانسته اند که فقط يک فاز اين شهرک را فعال نمايند، فعلاً ١٠٠ خانواده در آن سکونت دارند.

اما جاويد نادم گفت که اين شهرک در ٣٥ کيلومترى شهر موقعيت دارد و اکثريت مهاجرين، نمى خواهند که در آن زندگى کنند.

اما عودت کنندگان به اين ولايت مى گويند که از مدت ها بدينسو عريضه داده اند؛ اما تاکنون هيچ نوع اقدامى در اين مورد صورت نگرفته و نه هم به آنها زمين داده شده است.

غلام محبوب افزود که هشت سال قبل، دوباره به کشور برگشته و براى زمين عريضه داده؛ اما تاکنون نيز آن را به دست نياورده است.

او به پژواک گفت: "از من ٤٥٠٠ افغانى گرفت، يک پرزه داده؛ اما هشت سال مى شود که صاحب زمين نشده ام."

شيراحمد يکى از اشخاص ديگر نيز به پژواک گفت که براى زمين پول را تحويل کرده؛ اما تاکنون زمين را به دست نياورده است.

وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان افغانستان مى گويد دولت مکلف است که به همه مهاجرين عودت کننده، زمينۀ سرپناه و ساير امکانات زندگى را مساعد سازد.

حفيظ احمد مياخيل مشاور مطبوعاتى اين وزارت، به آژانس خبرى پژواک گفت حکومت پلان داشت که براى عودت کنندگان، ٦١شهرک در ٢٩ ولايت کشور تهيه کند، برخى از زمين ها به آنها داده شده و کارهاى برخى ديگر هنوزهم تمام نشده است.

موصوف غصب زمين و نبود امنيت را، عوامل بزرگ تاخير در کار شهرک هاى مهاجرين خوانده و گفت که اين پروسه را با مشکلات مواجه کرده است.

مياخيل افزود که کميسيونى به منظور توزيع زمين به عودت کنندگان ايجاد شده، که هفت وزارت و اداره در آن عضويت دارد.

به گفتۀ او، اسناد عودت کنندگان، از سوى کميسيون يادشده بررسى  و بعد از ارزيابى آن، به هر خانوادۀ مستحق در ولايتش زمين داده مى شود.

موصوف همچنان وجود بعضى مشکلات را در توزيع نمرات تاييد کرد؛ اما افزود که تلاش ها به منظور شفافيت اين پروسه را آغاز نموده اند.

اين مقام مهاجرين و عودت کنندگان، نبود سهولت ها در شهرک ها را تاييد کرد؛ اما تصريح نمود که آنها يک کميته را به منظور معيارى سازى شهرک ها ايجاد کرده است.

او افزود که تعداد زيادى از مهاجرين، به کابل و کندهار برگشته و در اين ولايت از قبل، نمرات زياد توزيع شده؛ اما هنوزهم پلان توزيع ٥٠ هزار نمره زير دست است.

مياخيل گفت که پروسۀ توزيع زمين به مهاجرين، در بعضى ولايات ديگر جريان دارد.

موصوف افزود که به اساس پاليسى جديد حکومت؛ ادارۀ اراضى و ادارۀ زون انکشافى پايتخت، بعد از اين صلاحيت توزيع زمين را دارند.

نبود امکانات در شهرک هاى مهاجرين و عدم توزيع نمرات زمين به برخى از خانواده های مهاجر، از مشکلات عمده در ولايت کابل محسوب ميگردد.

شهرک خليل الله خليلى در قره باغ شهر کابل، درسال ١٣٨٦ ايجاد شده و ده هزار نمرۀ رهايشى براى مهاجرين توزيع گرديده است.

اما دراين شهرک که يک مکتب متوسطه و کلينيک صحى از سوى يکى از موسسات ايجاد گرديده، حدود ٣٦٠ فاميل زندگى مى کنند، سهولت هايى چون برق و آب آشاميدنى صحى در آن وجود ندارد.

عبدالقهار حقمل يک تن از باشنده ها دراين شهرک نيز از نبود سهولت هاى اجتماعى شکايت نموده گفت: "خدمات اجتماعى که مشکلات روزمره مردم مرفوع گردد، دراين شهرک تامين نشده، در کلينيک معاينات مکمل نميشه، داکتر تا ١٢ بجه مى باشه و ميره خانه خود؛ از طرف شب مريض ولادى را کابل مى بريم، مکتب ليسه براى دختران نيست، آب نداريم و برق هم نداريم، به بسيار مشکلات زندگى داريم."  

به گفته وى، درحال حاضر دراين شهرک ٣٦٠ خانواده که اکثريت شان نمرات رهايشى زمين را از وزارت عودت مهاجرين به دست آورده اند، و يک تعداد هم از کارگران بتى هاى خشت دراين ساحه، زندگى مى کنند.

او افزود: "درهمى شهرک ١٠ هزار نمره رهايشى توزيع شده؛ اما کل شان نيامده، شايد کسايى باشند که هيچ مستحق نيستند، فقط نمره را گرفته اند و به خاطرى که هيچ سهولت نيست، آبادى نکرده اند."  

همچنان عبدالظاهر يک تن از باشنده هاى اين شهرک که باشنده اصلى قره باغ شهرکابل مى باشد، به آژانس خبرى پژواک گفت: "پانزده سال پيش، از پاکستان آمديم و در چمن ببرک شهرکابل زير خيمه زندگى مى کديم، در زمان کرزى صاحب در همين جا براى ما نمره توزيع شد و ده سال اس که اينجا زندگى مى کنيم."

وى از نبود سهولت هاى اجتماعى دراين شهرک شکايت نموده افزود: "در همين شهرک درهمى ده سال هيچ کار نشده، سرک نيس، مکتب ليسه نيس، شفاخانه که ٢٤ ساعته فعاليت کنه نيس، برق نيس، به بسيار مشکلات زندگى مى کنيم."

موصوف گفت که در اوايل، در اين شهرک ٦٠٠ خانواده زندگى مى کردند؛ اما پس از چند سال نسبت نبود همچو سهولت ها رفتند و در حال حاضر ٣٦٠ خانواده زندگى دارند.

هردو منبع يادشده، از وزارت امورمهاجرين مى خواهند که در قسمت برق، آب آشاميدنى صحى، سرک ها و ايجاد مکتب ليسه، شفاخانه بستر دار، ايجاد مارکيت ها و فابريکات اقدام کند.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement